Bony na innowacje

Program operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Oś Priorytetowa

2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Nr Naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Rodzaj projektu

Konkursowy

 

 

Tytuł projektu:
Usługi badawcze na rzecz opracowania innowacji w zakresie utylizacji pyłów odpadowych i ich zastosowania w przemyśle tynkarskim.

 

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie usług badawczych w zakresie możliwości wykorzystania materiałów odpadowych, w tym frakcji: 0/0,25; 0/2; 0/5 z kopalni Piława Górna, a następnie zaprojektowania recept produktów murarskich – tynków, gładzi, wylewek i zapraw. Produkty te byłyby przygotowywane w postaci fabrycznie suchej mieszanki jednorodnej masy tynkarskiej (po zarobieniu z wodą). Projekt będzie popularyzował ideę zrównoważonego rozwoju w zakresie recyklingu surowców odpadowych i minimalizacji ilości odpadów, powstających w procesie produkcji kruszyw.

 

W zakresie prac przewiduje się:
1) przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych surowców podstawowych, tj. frakcji kruszywowych 0/0,25; 0/2; 0/5, w odniesieniu do zaplanowanego wdrożenia, dotyczącego opracowania recept produktów, także w kwestii procedur formułowania recept na rzecz podmiotów zewnętrznych – użytkowników końcowych;
2) przeprowadzenie badań w zakresie identyfikacji cech fizykochemicznych i mechanicznych produktu końcowego, pod kątem jego odporności i wytrzymałości w porównaniu do wyrobów tradycyjnych;
3) wykonanie badań produktu końcowego w zakresie jego cech fotokatalitycznych – dotyczy możliwości redukcji szkodliwych związków azotu w powietrzu.

W rezultacie, projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty Spółki innowacyjnego procesu formułowania recept mieszanek (innowacji procesowej), a także sprzedaż gotowych recept wyrobów oraz kruszyw (pył i frakcje dotąd trudnozbywalne) do tynków murarskich do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi tynkarskich do zastosowań wewnętrznych, wysoko odpornych wylewek i zapraw, powstających w oparciu o recykling odpadów m.in. frakcji pyłowej (innowacje produktowe). Innowacyjność produktów związana jest z wykorzystaniem cech kruszywa amfibolitowego i poprawą właściwości wytrzymałościowych wyrobów, w porównaniu do typowych materiałów stosowanych w przemyśle tynkarskim, tj. wysoka mrozoodporność, czy odporność na ścieranie.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wykonanie badań i w ich rezultacie opracowanie innowacji procesowej (szt. 1) i produktowych (szt. 4).
Wyniki będą charakteryzowały najważniejsze parametry surowca odpadowego, jako surowca wejściowego do procesu produkcji, jak i produktów końcowych.

W efekcie Wnioskodawca uzyska potwierdzenie założeń, wg których:
A) możliwe jest opracowanie recept mieszanin produktów murarskich z wykorzystaniem odpadowych pyłów oraz kruszyw trudnozbywalnych, powstałych w wyniku eksploatacji złoża kopalni odkrywkowej Piława Górna – recepty wyrobów murarskich – tynków, gładzi, wylewek i zapraw (innowacje produktowe), B) możliwe jest wdrożenie sposobu formułowania specjalistycznych recept dla producentów wyrobów murarskich w ramach konsultacji z użytkownikami końcowymi (innowacja procesowa).

W rezultacie Spółka rozszerzy swoją ofertę i obszary źródeł przychodów oraz podniesie kompetencje kadry pracowników w zakresie B+R.

 

Słowa kluczowe:
materiały odpadowe; pyły odpadowe; przemysł tynkarski; badania; recykling; kopalnia odkrywkowa;

 

Dziedzina projektu:
– Technologie Materiałowe
– Ceramika, Szkło, Spieki, Materiały Złożone
– Materiałoznawstwo
– Gospodarowanie odpadami i recykling

Okres realizacji projektu
od: 01/01/2021
do: 31/12/2021