Laboratorium

Grupa PGS dysponuje profesjonalnym i doskonale wyposażonym laboratorium zakładowym. Specjalizuje się ono w badaniach kruszyw przeznaczonych do stosowania w budownictwie drogowym, kolejowym, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz wyrobów prefabrykowanych. Poznaj naszą ofertę badań kruszyw skalnych.

Zespół naszego laboratorium tworzą doświadczeni inżynierowie i laboranci, którzy stale szkolą się w swojej dziedzinie i zwiększają kompetencje. W ten sposób możemy mieć pewność, że wykonywane przez nich badania kruszyw skalnych są bardzo rzetelne i przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów.

Laboratorium zakładowe Grupy PGS jest doskonale wyposażona w odpowiednie sprzęty, pozwalające na dokładne określenie właściwości geometrycznych, fizycznych, mechanicznych i chemicznych produktów. Tak bogate zaplecze techniczne pozwala nam na kompleksową obsługę laboratoryjną zakładów produkcyjnych działających w ramach Grupy PGS.

Podstawowe badania kruszyw drogowych

W naszych laboratoriach przeprowadzamy kompleksowe badania kruszyw drogowych.

A. Badanie składu ziarnowego kruszywa

Analiza sitowa jest jednym z podstawowych badań kruszyw, która pozwala wstępnie zakwalifikować materiał do poszczególnych zastosowań technologicznych. Stosuje się ją celu optymalizacji parametrów fizyko-mechanicznych produkowanych różnego rodzaju mieszanek, betonu, mas bitumicznych czy stabilizacji wymaga ściśle określonych frakcji kruszyw.

B. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych w kruszywie

Do pyłów mineralnych zaliczamy wszystkie drobne cząstki zawarte w kruszywie o wymiarze poniżej 0,063 mm, które powstały w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub obróbki mechanicznej np. kruszenia. Określenie zawartości tych pyłów ma kluczowe znaczenie w technologii betonu oraz drogownictwie.

C. Wskaźnik kształtu

Jest to parametr geometryczny określający procentowy udział ziaren kruszywa o stosunku długości ziarna do jego grubości większym niż 3. Ze względu na kształt, ziarna nieforemne charakteryzują się mniejszą odpornością mechaniczną oraz tendencją do tworzenia pustych przestrzeni w stosie okruchowym, pogarszając tym samym parametry betonu czy mieszanek mineralno-asfaltowych.

D. Oznaczenie odporności na rozdrabnianie

Badanie określa odporność mechaniczną kruszywa na uderzenia, która zależy od kształtu ziaren, zawartości ziaren słabych i zwietrzałych oraz składu petrograficznego. Wysoka odporność na rozdrabnianie jest jednym z kluczowych parametrów kruszywa pozwalającym na zastosowanie go do betonu o wysokiej wytrzymałości oraz na podbudowy drogowe.

E. Oznaczenie odporności na ścieranie

W przypadku wyrobów narażonych na ścieranie zaleca się stosowanie kruszywa o wysokiej odporności na ścieranie. Badanie polega na oznaczeniu procentowego ubytku masy kruszywa, które uległo procesowi ścierania do wymiarów ziaren mniejszych od 1,6 mm. Parametr ten jednak dobrze charakteryzuje właściwości mechaniczne kruszywa.

F. Mrozoodporność

Badanie tego parametru przeprowadza się z użyciem wody destylowanej oraz wody z dodatkiem chlorku sodu. Do badania kwalifikują się wszystkie kruszywa trafiające do betonów mrozoodpornych, a także kruszywa przeznaczone do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą firmą.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami