Projektowanie

W ramach naszej oferty świadczymy usługi doradcze między innymi w zakresie komponowania recept (mieszanek mineralno-asfaltowych, podbudów stabilizowanych, betonów towarowych) oraz zastosowania kruszyw w innych wyrobach budowlanych (typu ceramika budowlana, chemia budowlana).

Zajmujemy się także wsparciem we właściwym doborze kruszyw do betonu o specjalnym przeznaczeniu (nawierzchniowy, mostowy, posadzkowy i inne) oraz do betonu zwykłego. Prowadzimy również bieżącą kontrolę materiału na wytwórniach mieszanek betonowych oraz kwalifikację kruszyw pod kątem możliwości zastosowania w produkcji betonu o określonym przeznaczeniu.

Prowadzeniem badań kwalifikacyjnych materiałów pod katem przydatności w drogownictwie – nasypy, podbudowy, podsypki, warstwy filtracyjne i mrozoodporne, a także kruszywa do mas bitumicznych.

Przygotowywaniem szczegółowych analiz chemicznych (XRF) i petrograficznych materiału skalnego, a także badaniem kruszyw wbudowanych w konstrukcje pod kątem diagnostycznym.

Prace związane z dokumentacją jakościową złóż wynikiem których jest wygenerowanie map jakościowych badanych cech w interpolacji przestrzennej.

FORMULARZ KONTAKTOWY >>>

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami